Lions Club Lodz

Kodeks Etyczny Liona

To podstawowy dokument, uchwalony na pierwszej konwencji Lions Clubs International w 1917 roku, wyznaczający sposób zachowania i postępowania Lionów. Przystępując do Ruchu każdy Lion zobowiązuje się przestrzegać tego Kodeksu. Nie stosowanie się do jego zapisów może spowodować utratę członkostwa w ruchu.
  • Udowodnię swoim postępowaniem, że zasługuję na swój sukces.
  • Nie będę czerpać korzyści z niesprawiedliwie osiągniętej przewagi oraz wątpliwego moralnie zachowania.
  • Budując swoją pozycję nie mogę szkodzić innym. Będą lojalny wobec siebie oraz tych, z którymi współpracuję i dla których pracuję.
  • Mając wątpliwości co do uczciwości i słuszności mojego postępowania wobec innych, będę je rozstrzygać na swoją niekorzyść.
  • Przyjaźń będę uważać za wartość samą w sobie, kierując się zasadą, że prawdziwa przyjaźń nie żąda niczego w zamian.
  • Zawsze będę pamiętać o swoich obowiązkach wobec narodu, państwa oraz społeczności, wśród której żyję, poświęcając im lojalnie i dobrowolnie swój czas, pracę i środki.
  • Okażę pomoc i współczucie tym, którzy cierpią, wspierając moralnie i materialnie słabszych i potrzebujących.
  • Będę umiarkowany w krytyce, a hojny w pochwałach – tak by budować, a nie niszczyć.